Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Komunikaty i ogłoszenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Komunikaty i ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego.

  1. Opis lokalu:

Lokal o łącznej powierzchni użytkowej  8,74 m² znajduje się na parterze budynku Pływalni Miejskiej w Kole przy ul. Kolejowej 7, której właścicielem jest Gmina Miejska Koło, dla której sporządzono księgę wieczystą o nr KN1K/00056217/2. Lokal składa się z jednego wydzielonego pomieszczenia. Istniejące instalacje: elektryczna, ciepłej i zimnej wody, CO, wodno-kanalizacyjna, wentylacja nawiewno-wywiewna.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Minimalna wysokość czynszu najmu za jeden miesiąc (cena netto wywoławcza) – 410zł + podatek VAT, cena brutto 504,30 zł (słownie: pięćset cztery złote 30/100). Wysokość czynszu będzie waloryzowana co 12 m-cy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS. Okres najmu lokalu od 1 roku do 3 lat.

  1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty w zaklejonych kopertach, ostemplowanych w miejscu sklejenia z dopiskiem: „ Przetarg na wynajem lokalu”, należy składać w terminie do 30 września 2021 roku do godziny 11:00 w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7. Decyduje data wpływu oferty.

  1. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach 08:00 – 14:00 z pracownikiem Ośrodka p. Martą Kotleszką, a pozostałe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 63 306 77 77.
  2. Druk oferty, a także wzór umowy najmu można odebrać w biurze Pływalni.
  3. Komisyjne otwarcie ofert (w obecności oferentów) nastąpi w dniu 30 września 2021r. o godzinie 11:15 w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, ul. Kolejowa 7.