Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Przedmiot działania - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole

Przedmiot działania MOSiR w Kole

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie i współorganizowanie:

- zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

- zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Koła,

- imprez sportowo-rekreacyjnych, różnego rodzaju form rywalizacji sportowej.

     2.Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewniania prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

     3.Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej uczniom szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w celu prowadzenia zajęć programowych z zakresu wychowania fizycznego.

     4.Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez ruch oraz sport.

     5.Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

     6.Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacy jnych.

     7. Tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania.

     8. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     9.Edukacja artystyczna i rozrywka, organizacja widowisk i koncertów, organizacja innych imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych.